Hoofdsponsoren

  Vacatures

Medewerker


vv SCM is op zoek naar een medewerker voor werkzaamheden op de zondag. Dit in verband met de voetbalwedstrijden. Informeer naar de voorwaarden.

Trainer/Begeleider


Trainer gezocht voor onze G Senioren bij vv SCM. Het betreft Senioren van 18 en ouder jaar die vaak niet meekomen in het reguliere voetbal maar toch heel enthousiast zijn om te voetballen. Wie wil ons G Senioren team helpen om lekker te kunnen voetballen ? Meer inlichtingen, Marco Felling'0631767526
Nancy van Dijk 0617866785

Kalender  zondag

Contact met site

verjaardag  Vandaag is jarig

1e zondag

Logo ssa.jpgNegenputruwe 5

SSA West United

-
Klok

bal sponsor

Subsponsoren

  Jeugdsportfonds ook voor u !

Voor meer info kunt u contact opnemen met Vic Esten, telefoon 06 511 750 29 , email vesten@telfort.nl

Ledenvergadering

Aan de leden van SSA West United, SCM

Op donderdag avond 29 april willen de besturen van beide verenigingen de fusie aan de leden voorleggen.

Volgens de statuten moeten tenminste 2/3 van het aantal leden deze vergadering bijwonen om te komen tot een gerechtigde stemming.

Indien niet meer dan 2/3 van het aantal aantal leden aanwezig is, kan de stemming tot fusie niet doorgaan.

Dan moet een tweede vergadering bij elkaar geroepen worden. Dan kan de dag erna plaatsvinden.

Deze oproep dient dus voor de 29ste en indien het aantal gewenste leden niet aanwezig is meteen de oproep voor de ALV voor 30 april.

De agenda treffen jullie hierbij aan.

De komende dagen zullen ook de voor geselecteerde namen en kleuren van de vereniging op de website bekend gemaakt worden.

Tijdens de vergadering zullen de leden hun stem kunnen uitbrengen over naam en clubkleuren.

De link voor het bijwonen van de vergadering wordt ook op de site gecommuniceerd.

OPROEP TOT ALV OP 29 APRIL EN 30 APRIL 2021

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Titel: ALV SCM

Tijd: 29 apr. 2021 18:30:00

Deelnemen via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

1. Opening en mededeling

2. Vaststellen aantal aanwezige leden

- Vaststellen agenda voor 30-04

- Sluiten vergadering en uitroepen vergadering 30-04

3. Verslag van de vergaderingen ALV 28 mei 2020

4. Vastellen aantal aanwezige leden

5. Ontwikkelingen afgelopen jaar en plannen voor de toekomst

6. Rekening 2019-2020 en Prognose seizoen 2020-2021. Begroting voor nieuwe fusievereniging en vaststellen contributie

7. Stemming tot voorgenomen fusie

8. Statuten van de nieuwe vereniging en benoeming eerste bestuurders van de verenigingen

9. Stemming over:

- clubkleuren

- naam van de nieuwe vereniging

10. Rondvraag en sluiting

Mochten er nog vragen zijn kunnen die gestuurd worden naar:

ssawestunited@rkvvlpolaris.nl

[1] Indien geen 2/3 van de leden aanwezig is, wordt overgegaan naar punt 2.2 en wordt de vergadering gesloten.

Diegene die geen nieuws brief heeft ontvangen gelieve het juiste email adres door te geven .

vvscm@vvscm.nl

Samenwerking RKVVL/Polaris en SCM

artikelen artikelen Vragenuurtje

Beste sportvrienden, leden,

Zoals reeds aangekondigd* in de nieuwsbrief 27-03 jl. is er de mogelijkheid om tijdens het vragenuurtje met Roger In de Braekt en Jean-Paul Eijmael (respectievelijk voorzitters vv SCM en RKVVL / Polaris) jullie vragen aangaande de aankomende ALV / fusie te stellen.

Het vragenuurtje zal (noodgedwongen, Corona maatregelen) digitaal plaatsvinden middels de volgende link:

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Titel: Vragenuurtje

Tijd: 14 apr. 2021 20:45:00

Deelnemen via uw computer of mobiele app

link

Tevens bij deze alvast het verzoek om vragen die er leven alvast te mailen aan:

ssawestunited@rkvvlpolaris.nl

We zien jullie graag woensdag 14 April 20:45 uur!

Namens de voorzitters

*Aankondiging:

We begrijpen dat er vragen kunnen leven onder de leden. Om tegemoet te komen aan vragen die leven onder de leden wordt er op 14 april 20:45 uur een digitaal vragenuurtje georganiseerd.

De voorzitters van beide verenigingen, Jean-Paul Eijmael en Roger In de Braekt, zijn dan beschikbaar om alle vragen van leden beantwoorden.

Zie voor meer informatie op de website.

Van SSA naar fusieclub op Malberg

Beste leden,

Via deze Nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de stand van zaken van de Samenwerking Senioren Afdeling (SSA) naar een fusieclub.

Het zijn lastige tijden voor alle sportliefhebbers. Al een hele lange periode kan er maar beperkt getraind worden en er wordt überhaupt niet gevoetbald. Maar we missen vooral het sociale contact dat zo kenmerkend is voor het verenigingsleven. Ondanks deze grote beperkingen wordt er niet stil gezeten ten aanzien van de SSA. De trainers- en ondersteunende staf voor het nieuwe seizoen is rond. Deze zal bestaan uit een 3 koppige trainersstaf, te verstaan Guido Brepoels (technisch adviseur), Danny Tak & Richard Bollen. Er wordt met diverse spelers gesproken ter versterking van de selectie, jeugdspelers van de O19 trainen mee met de selectie, sponsoren worden geworven en met de gemeente wordt overleg gevoerd over aanpassingen van de accommodatie.

In mei vorige jaar hebben de Algemene Leden Vergaderingen van beide verenigingen besloten om een SSA op te richten. Destijds is meteen aangegeven dat deze SSA moet leiden tot een fusie. De redenen om tot een fusie te komen waren verschillend van aard. vv SCM had een sterk teruglopend ledenaantal bij de jeugd, terwijl RKVVL / Polaris een grote jeugdafdeling heeft, vv SCM had een relatief grote seniorenafdeling. Bovendien ziet men het algemeen beeld dat de verenigingen het steeds moeilijker krijgen om de begrotingen sluitend te krijgen. Boven op deze uitdagingen komt nu de Corona crisis. Een extra zwaarwegende reden om te de mogelijkheden van een fusie extra te onderzoeken. De fusie moet leiden tot een club waar iedereen kan voetballen of kan deelnemen in een actief verenigingsleven.

Vorige jaar hebben de leden van beide verenigingen ingestemd met de SSA en de voorbereidingen op een fusie. De besturen van beide verenigingen hebben nu een stappenplan opgezet om de fusie voor te bereiden.

De komende maanden moeten de volgende zaken onderzocht worden en ter besluitvorming aan de leden voorgelegd worden.

Missie, visie en organisatie

Een nieuwe club moet in haar kernwaarden aangeven waarvoor zij is/wordt opgericht. Wat wil de nieuwe vereniging bereiken en wat wil de club uitstralen; hoe positioneert zij zich in de maatschappij. Missie en visie moeten door een organisatie ingericht, uitgevoerd en bewaakt worden. Hiervoor moet een organisatie ingericht worden met een bestuur, commissies en vrijwilligers.

Missie, visie en organisatie zullen de komende weken op de website vermeld worden. Ook zal de organisatie op papier gezet worden. De namen van bestuursleden en commissieleden zijn nog niet ingevuld want de leden kunnen zelf aangeven of zij een rol willen spelen in de nieuwe club. Iedereen mag hierbij zijn zegje doen en zich melden voor een bestuurlijke of organisatorische rol. In principe moet alle functies opnieuw ingevuld worden. Aanmelden kan tot 28 april bij Jean-Paul Eijmael en Roger In de Braekt.

Financieen

Een sluitende begroting is een basis voor een gezonde vereniging. Dat moet de continuiteit van de vereniging zeker stellen. De penningmeesters van beide verenigingen ronden de jaarrekening van seizoen 2019-2020 af (er is uitstel van de KNVB gekregen) en maken een prognose van de jaarrekening van 2020-2021. Deze jaarrekeningen zijn de input voor de nieuwe begroting van de voorgenomen fusieclub. De leden van beide verenigingen moeten de jaarrekeningen en de nieuwe begroting goedkeuren. De datum van de ledenvergadering is onder voorbehoud donderdag 29 april.

KNVB

Een fusie is onderworpen aan de richtlijnen van de KNVB. Hierbij kun je o.a. denken aan de statuten van de vereniging. De statuten worden gemaakt in overleg met een notaris en voorgelegd aan de KNVB. Voor de leden is het belangrijk welke naam en welke kleuren de nieuwe club gaat krijgen. De KNVB moet voor beide zaken haar goedkeuring geven. Een nieuwe naam wordt gecheckt door de KNVB. Een bestaande naam mag namelijk niet dubbel gebruikt worden.

Door het SSA-bestuur is een voorselectie gemaakt van namen. De leden kiezen uiteindelijk de nieuwe naam. De naam met de meeste stemmen wordt dan nieuwe clubnaam.

De namen die geselecteerd zijn:

Sportclub Malberg

Voetbalvereniging Maastricht West (vv Maastricht West)

Sportclub Maastricht West Deze procedure geldt ook voor nieuwe clubkleuren. Op korte termijn zal op de website een voorselectie van het clubtenue zichtbaar zijn.

Communicatie

In de huidige tijden waarin fysiek contact zeer moeilijk is, zal veel communicatie digitaal verlopen. Via Nieuwsbrieven, mailing en vooral via de site. Het is van belang om te vermelden dat de huidige besturen van de verenigingen en het tijdelijk bestuur van de SSA een mandaat hebben van de leden om een fusie voor te bereiden. Het zijn uiteindelijk de leden die hun goedkeuring moeten geven aan:

Vaststellen jaarrekeningen 2019-2020 en actualisatie jaarrekening 2020-2021

Vaststellen nieuwe begroting 2021-2022

Na goedkeuring van de KNVB:

- de statuten van de nieuwe club

- de naam (keuze uit 4 namen)

- de clubkleuren (keuze uit 3)

Vragenuurtje

We begrijpen dat er vragen kunnen leven onder de leden. Om tegemoet te komen aan vragen die leven onder de leden wordt er op 14 april 20:45 uur een digitaal vragenuurtje georganiseerd. De voorzitters van beide verenigingen, Jean-Paul Eijmael en Roger In de Braekt, zijn dan beschikbaar om alle vragen van leden beantwoorden. Zie voor meer informatie op de website.

Mochten jullie vragen hebben n.a.v. deze Nieuwsbrief dan kunnen jullie mailen naar:

jo.oosterbosch@rkvvlpolaris.nl

penders.paul@gmail.com

versoepelingen

Beste bestuurder,

Vanaf 27 jaar trainen met vier

Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten, dat geldt dus ook voor voetbal. Voorwaarden is dat de spelers 1,5 meter afstand houden. Op knvb.nl/rinus vind je extra informatie en voorbeeldtrainingen. Voor de leden tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden, dat blijft overeind.

Zoals Mark Rutte gisteravond zei: We zijn op weg naar betere tijden een stapsgewijze opening, van o.a. de sport. En de eerste stap is gezet. We zijn daarom allereerst verheugd over de versoepelingen voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf 2 maart ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert eenieder zich. Dit vraagt wederom om inzet en creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd 27+, waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.

Helaas zijn we ook op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/2022 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/2021. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

In deze nieuwsupdate praten we je bij over alle nieuwe uitgangspunten, het financieel coronadossier, de incasso van de maandelijkse voorschotten en de kamervragen rondom NOW 3.0.

Waarom tot 27 jaar? De overheid heeft deze leeftijd ingesteld als leeftijd om jongvolwassen te duiden. Dit brengt in de huidige situatie voor veel teamsporten praktische problemen met zich mee. Dat hebben we uiteraard ook aan de overheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij nu willen trekken.

Veldvoetbal Voor de categorie A senioren wordt de competitie definitief niet hervat, met uitzondering van de competities t/m O23 en de categorie A jeugd: • Voor de categorie A jeugd en O21 en O23 teams geldt dat we de routekaart volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort. • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup. • ALLE overige teams uit de categorie A stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op www.knvb.nl/regiocup staat alles verder uitgelegd. Zaalvoetbal Zoals reeds bekend is, wordt voor de categorie B senioren de competitie niet meer hervat. Voor de categorie A is er nog wel de mogelijkheid om de competitie te hervatten. • Voor de categorie A senioren geldt dat we de routekaart volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort. • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup. • Alle teams uit de categorie B stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Op www.knvb.nl/regiocup staat alles verder uitgelegd.

Contact en ondersteuning Heb je vragen over de routekaart of de KNVB Regiocup? Neem dan contact op met een van onze Verenigingsadviseurs of een collega van KNVB Contact. Of bekijk onze FAQ op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup.

Competities

Beste leden,

Nadat het kabinet dinsdag de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus grotendeels verlengde, komt de KNVB vandaag met de gevolgen daarvan voor de routekaart voor het amateurvoetbal. Door de verlengde maatregelen kunnen in ieder geval de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) niet worden hervat. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties openstaan. Doordat de competities in de categorie A senioren niet kunnen worden hervat, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021/2022 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/2021. De KNVB hanteerde voor de senioren veldcompetities in de categorie A een uiterste startdatum van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kon worden (vanaf risiconiveau ernstig) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Doordat de maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 15 maart, vervalt de optie om deze competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen. Ook voor deze teams organiseert de KNVB de KNVB Regio Cup: regionale competities zonder promotie of degradatie. Dit aanbod start vanaf het moment dat het kabinet dit toelaat. Begin maart start de KNVB met een inventarisatie onder alle teams in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup. Hoop op hervatting voor de jeugd De jeugd uitkomend in de categorie A en de competities tot en met onder 23 kunnen hoop blijven houden op hervatting van de competities. De uiterste startdatum van de onder 23-competities staan gepland voor het speelweekend van 10 en 11 april, die van de jeugdcompetities 17 en 18 april. Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode (2-3 weken). Alle jeugdteams (inclusief O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen, de onder 23-teams vanaf 17 maart. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in de samenleving. Het doel van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te laten voetballen zodra dat (weer) kan.
logo scm

Beste SSA-leden en beste SCM-leden,

In mei vorig jaar is gekozen om de samenwerking met RKVVLPolaris aan te gaan. Dit besluit hield ook in dat de club haar vertrouwde thuishonk aan de Toustruwe verliet. Sedert 1998 was sportpark de thuisbasis voor Standaard en daarna SCM. Maandag 8 februari is de erfpachtovereenkomst met de gemeente beeindigd dat betekent dat de gemeente eigenaar is geworden van het clubgebouw.

Voor veel SCM-leden een plek met veel warme herinneringen waarin sportieve diepte- maar vooral hoogtepunten gevierd werden. Maar het clubgebouw was vooral een ontmoetingsplek waar verdriet en vreugde gedeeld werden. Een plek met veel herinneringen. Er wordt nog bekeken hoe we de overdracht van het pand op een symbolische wijze kunnen vormgeven. Op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de beperkingen die de Corona-maatregelen ons opleggen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur vv SCM scm1 scm

Nieuwe corona maatregelen plan B

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/2021 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wel kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona, dat woensdag is gepubliceerd.

"Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenarios voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden."

"Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

Nadelige gevolgen door niet te sporten Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (Plan A) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

Drie pijlers Het Plan B voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvullende pijlers:

1. Scenarios voor het uitspelen van de amateurcompetities Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieen is te vinden in het volledige Plan B (onderaan dit artikel).

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

Elk dorp heeft minimaal een voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekendgemaakt.

De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te brengen via het nieuwe platform EenTweetje en te wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de coronacrisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiele regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. De KNVB kan de verenigingen via een loket helpen bij de aanvraag van subsidies en financiele compensatie. Daarnaast is de KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiele problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen.

Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: knvb

Update Corona 14 oktober

Maatregelen per 14 oktober 22:00u:

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken.

Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.

Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.

Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan

Nieuwe Corona regels

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen de samenleving en ook het amateurvoetbal hard. De komende drie weken mag bij geen enkel (sport)evenement nog publiek aanwezig zijn en zijn de kantines dicht. Het belangrijkste is dat er gesport kan blijven worden, voor de sport, voor de clubs en voor de spelers. Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Er liggen gedegen protocollen die verantwoorde sportbeoefening mogelijk maken en houden. Dat heeft de afgelopen periode ook aangetoond. De belangenverenigingen van de Tweede en Derde Divisie (CVTD), het Centraal Orgaan Hoofdklassen (COH) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onderschrijven het belang van het blijven voetballen. “Dat deze nieuwe maatregelen, ondanks complimenten van de minister-president aan de sport, zijn genomen, is een enorm zware klap voor alle verenigingen en de vrijwilligers die keihard werken om een veilige situatie voor haar leden te creëren”, reageert Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. “We zijn blij dat we kunnen blijven voetballen, maar dit heeft wel enorme financiële consequenties voor de clubs en doet het verenigingsleven onwijs veel pijn. We ontkomen helaas niet aan deze maatregelen. We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek.” Het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet zonder verlies kunnen opvangen. We gaan daarom samen met NOC*NSF snel met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie voor onze verenigingen. We gaan in dat overleg na of het derde steunpakket voldoende zal zijn voor de sportwereld, of dat er extra steun nodig is voor verenigingen. Het is logisch dat deze nieuwe overheidsmaatregelen veel vragen oproepen. Er wordt hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het voetbal. Morgen ontvangen clubs hierover meer gedetailleerde informatie en wordt die gepubliceerd op knvb.nl. De maatregelen van het kabinet gelden vooralsnog tot en met dinsdag 20 oktober. Met sportieve groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Jan Dirk van der Zee Directeur-bestuurder amateurvoetbal

Oefenprogramma

Jeremy van Wissen 06-1427 1821 jeremyvanwissen@hotmail.com Hoofdtrainer 1

Guido Brepoels 0032-495531925 guidobrepoels@hotmail.com Hoofdtrainer 1

Imre Kool 06-47774583 imrekool@live.nl Hoofdtrainer 2

Danny Tak 06-53573878 dannydkny@gmail.com Assistent-trainer

Jeroen Doms 06-11518241 jerome0167@gmail.com Keeperstrainer

Quincy Abbing 0032-479943726 quincy.abbing@telenet.be Verzorgster

Afmelden: - Telefonisch - Op trainingsdagen voor 16u bij Jeremy van Wissen

Afspraken mbt verzorging:

Beste trainers en spelers,

Ik ben Quincy Abbing, fysiotherapeute in opleiding. Tijdens het voetbalseizoen 2020-2021 zal ik jullie voorzien van (eerste) medische en fysiotherapeutische verzorging. Onderstaand een aantal aandachtspunten zodat het seizoen soepel verloopt. - Graag zou ik voorafgaand aan het seizoen inzicht hebben over de reeds aanwezige blessures en/ of klachten die vaak terugkomen (denk aan een zwakke enkel etc.) - Ik ben elke zondag aanwezig.  Heb je een blessure? Dan spreken we samen de tijd af waarin ik je behandel.  Waarom een afspraak?  Ik kan niet in 1 uur tijd iedereen helpen. Als je een afspraak hebt, weet je zeker dat je behandeld wordt. - In overleg ben ik op trainingsdagen aanwezig zijn. - Afspraak = afspraak  Kom je afspraak met mij na.  Wees op tijd. Te laat? Helaas. - Gelieve mij voor afspraken een appje te sturen: 0032 479 94 37 26.  Een afspraak staat pas nadat ik deze naar jou bevestigd heb! Ik ben geen arts of dokter maar ga waar ik kan jullie zo goed mogelijk helpen blessures te behandelen en voorkomen. Ik hoop er samen met jullie een goed seizoen van te maken. Groetjes Quincy Abbing

Maastricht Champions Trophy

geusseltsport willem1.jpg rkhsv.jpg

Opening nieuw seizoen

Wij zijn blij dat de sportkantines weer open mogen daarom willen wij van SSA West United dan ook graag gebruik maken van deze gelegenheid en nodigen wij jullie uit op vrijdag 3 juli a.s om dit feestelijk moment met ons te vieren.

Jullie zijn van harte welkom in de kantine van SSA West United tijd 20.00 uur

Bier / fris € 1.50 inclusief hapjes ( Let op de clubkaarten zijn niet geldig ) gelieve contant te betalen

Wij zien ons 3 juli a.s om 20.00 uur in de kantine van RKVVL/Polaris en vv SCM (SSA West United)

Ps we kunnen het niet vaak genoeg zeggen maar ook in de kantine gelden de nieuwe regels volgens het RIVM

Welkomsbijeenkomst

Vandaag 13 juni was er een welkomsbijeenkomst voor alle selectiespeler op Sportpark West. Het bestuur van beide verenigingen heette de spelers welkom. Jeremy van Wissen, de trainer, had het over 'vernieuwde energie' en stelde zijn staf voor aan de spelers; Trainers, Keeperstrainers, teamleiders en de verzorgster. artikelen artikelen artikelen

Oude nieuwitems nog een op je gemak lezen

Naar oude nieuwsitems
twitter

Dassen

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: vvscm@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: vvscm@vvscm.nl