STANDAARD CABERG MAASTRICHT


Privacywetgeving van vv SCM

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Privacy policy vv SCM

AVG vv SCM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vv SCM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als vv SCM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via; vvscm@vvscm.nl

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden:
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door vv SCM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vv SCM

de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door vv SCM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst plus 2 jaar en alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

De AVG heeft op meerdere zaken betrekking. Ook op hetgeen wij publiceren op onze website. Denk hierbij aan wedstrijd verslagen, teamfoto's, pasfoto's en foto's tijdens wedstrijden, feesten en evenementen. Mocht je het hier niet mee eens zijn meldt dit dan via vvscm@vvscm.nl dan zorgen wij dat dit van de website wordt verwijderd.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

Contact

Secretariaat adres  043-3431333

adres  Correspondentie-adres:
      Postbus: 2778
      6201 JB Maastricht
email  Email: vvscm@vvscm.nl
email  Email: site@vvscm.nl
adres Website: www.vvscm.nl

Accomodatie

      Sportcomplex Toustruwe
      Toustruwe 10
      6218 XZ Maastricht
adres  Telefoon: 043-3431333

PR

       Bart Willemsen
email  Email: sponsoring@vvscm.nl